Samenwerkende instanties

Plaatselijke basisscholen

Een goede samenwerking met de basisschool vinden wij belangrijk.

 

Voor kinderen die het kinderdagverblijf en/of een peuterspelen groep verlaten, betekent dit dat wij een schriftelijke overdracht naar school verzorgen wanneer ouders hier toestemming voor geven. Zo zorgen wij ervoor dat een kind een goed start kan maken op school door dat de leerkracht sneller in kan spelen op de ontwikkeling en de behoeften van een kind.

 

Voor de buitenschoolse opvang betekent dit dat pedagogisch medewerkers, met toestemming van ouders en in het belang van het welzijn van hun kind, samen met ouders en de leerkracht afspraken kunnen maken over pedagogische omgang met het kind. Zo stimuleren wij eenduidig handelen naar het kind zodat het kind zich gehoord en gezien weet en naar eigen kunnen kan ontwikkelen.

 

OKC ( Ouder Kind Centrum)

Het kan zijn dat we u, tijdens een gesprek, het advies geven om uw vragen voor te leggen aan het OKC. Dit is een herkenbaar inlooppunt, waarbij ouders en jongeren terecht kunnen met alhun vragen betreffende opvoeden, gezondheid en opgroeien. Het OKC biedt ondersteuning,advies en hulp op maat.

 

GGD/Gemeente/Verwijsindex

Als kinderdagverblijf staan wij natuurlijk altijd in contact met de gemeente. Wij kunnen hier altijd terecht met vragen of voor advies op maat. De GGD, als onderdeel van de gemeentelijke belangen, speelt hierin ook een belangrijke rol. Zo kunnen wij als kinderdagverblijf altijd onze vragen stellen betreffende een ziektebeeld bij kinderen of verspreidingsrisico’s van bepaalde kinderziekten. Daarnaast biedt de GGD ons ook de mogelijkheid om alle regels en richtlijnen

te bespreken, die voor de kinderopvang van toepassing zijn. Mede dankzij deze samenwerking hopen wij ieder jaar, tijdens de regionale inspectie, deze controle zo goed mogelijk af te ronden.

 

Veilig Thuis

Binnen ons kinderdagverblijf zijn wij verplicht om te werken met een meldcode kindermishandeling. In deze meldcode staat een lijst van signalen waar onze pedagogisch medewerkers alert op moeten zijn. Verder staat er in onze meldcode een stappenplan beschreven,die wij volgen bij een vermoeden van kindermishandeling (in welke vorm dan ook). Bij veilig Thuis zijn wij, net als iedereen, vrij om meldingen te plaatsen en advies in te winnen. 

 

Kabouterhuis

Medewerkers van het MOC 't Kabouterhuis kunnen ondersteuning verlenen aan onze pedagogisch medewerkers, maar desgewenst ook aan ouders.

 

Wat houdt dit precies in?: Kinderen zijn allemaal verschillend en laten ook verschillend gedrag zien.

 

Pedagogisch Medewerkers nemen dit allemaal waar, en om te weten hoe je precies het beste met situaties om kunt gaan of hoe je hierover met ouders kunt  praten wordt er tezamen met een medewerker van het MOC 't Kabouterhuis gekeken naar algemene situaties. Mochten er zich situaties voordoen waarbij de Pedagogisch Medewerker vragen heeft of niet weet hoe te handelen ondersteund deze medewerker ons hierin.