Visie

Kinderopvang ’t Zonnehoekje is een vertrouwde plek voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Binnen ’t Zonnehoekje  streven wij naar een grote wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en leidsters. We zijn een transparante organisatie: een open houding naar elkaar, open staan voor ideeën van ouders en personeel en openheid geven over onze werkwijze.

 

’t Zonnehoekje  heeft haar pedagogisch beleidsplan zo uitvoerig mogelijk beschreven. Wij vinden het belangrijk hierin duidelijkheid te geven. Het geeft u de mogelijkheid om te beoordelen of het beschrevene past bij uw ideeën over opvang binnen een kinderdagverblijf en het geeft ons sturing in onze organisatie. Op elke locatie ligt het pedagogisch beleidsplan ter inzage. U bent van harte welkom deze te lezen.

 

Visie op mens zijn

’t Zonnehoekje  vindt het van belang dat het kind zich ontwikkelt tot een “goed mens”. Een mens dat eerlijk is, respect toont voor zichzelf, de ander en de omgeving. Een mens dat zijn verantwoordelijkheden kent, die openstaat voor het unieke van ieder individu en sociaal denkend is.

Visie op de ontwikkeling van het kind.

 
Ieder kind wordt geboren als individu, met eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. ’t Zonnehoekje  biedt ieder kind de ruimte om temperament en kwaliteiten tot ontwikkeling te laten komen. ’t Zonnehoekje reikt de kinderen handvatten aan om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Hierbij verliezen wij het individueel- en groepsbelang niet uit het oog. Wij zullen het kind ondersteunen in zijn gevoelens en emoties en zullen in onze houding laten blijken dat het kind serieus genomen wordt en dat het er mag zijn!

Visie op gezamenlijk opvoeden.


Wij hechten veel waarde aan de opvoeding thuis. Naast onze eigen visie bieden wij u, als ouder, de ruimte om mee te denken en voorkeuren uit te spreken.

Kinderopvang is een zeer verantwoordelijke vorm van dienstverlening. ’t Zonnehoekje  gaat op professionele wijze om met deze grote verantwoordelijkheid en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Ieder aspect binnen de kinderopvang wordt door ons apart bekeken en op de voorgrond geplaatst.