Extra Dagen

Het kan voorkomen dat een ouder voor een kind een extra dag wil afnemen, incidenteel of structureel. Als de bezetting van de groep dit toelaat, is het mogelijk om aan dit verzoek te voldoen. Als het om een structurele dag gaat, moet dit geregeld worden via de administratie. Dit kan telefonisch of via e-mail.

 

Een incidentele dag kan worden aangevraagd via de pedagogisch medewerker van de locatie. Er moet dan een formulier voor ruil en/of extra dagen ingevuld worden. Als er ruimte is op de groep kan de pedagogisch medewerker de dag toekennen. Wanneer de groepsgrootte het niet toelaat een kind een extra dag(deel) in deze groep te plaatsen kan besloten worden het kind in een andere groep te plaatsen. Dit wordt eerst overlegd met de betreffende ouders. Indien zij akkoord zij geven zij hiervoor schriftelijk toestemming.

 

Indien het om een uitbreiding van de plaatsing gaat wordt in de plaatsingsovereenkomst vermeld dat het kind voor die dag in een andere groep wordt opgevangen en per wanneer het kind weer in de eigen groep geplaatst kan worden Het toekennen van een extra dag wordt altijd gekeken naar het pedagogisch medewerker/kind-ratio, zoals eerder in dit plan is beschreven.