Pedagogische visie kdv

Waarom een pedagogisch beleidsplan?

In een pedagogisch beleidsplan maak je duidelijk hoe je werkt en waarom je dat zo doet. Het pedagogisch beleidsplan biedt - als het goed is - een richtlijn voor pedagogisch handelen van de leidsters. In de praktijk blijkt die verbinding tussen beleid en praktijk moeilijk te zijn. Vaak zie je dat het beleidsplan in de kast blijft liggen, of dat elke leidster er haar eigen invulling aan geeft, zonder dat daarover gesproken wordt. Het blijkt dat deze verbinding alleen tot stand komt als een proces van bewustwording en reflectie bij alle medewerkers op gang komt. Een pedagogisch beleid is nooit af. Het is een voortdurend proces van pedagogische vernieuwing. Het gaat om blijvend nadenken over wat je wilt met de kinderen, nieuwe dingen uitproberen, elkaar kritische vragen durven stellen, regels ter discussie durven stellen. De meeste instellingen zien een pedagogisch beleidsplan als een belangrijk beleidsdocument. Een pedagogisch beleidsplan op papier heeft een aantal belangrijke voordelen. Het is voor ouders duidelijk waar de instelling voor staat, wat zij belangrijk vindt in de opvoeding van de kinderen en op welke manier hier uitvoering aan wordt gegeven. Het beleid is hierdoor inzichtelijk en er kan gemakkelijker over gepraat worden. Voor de groepsleiding betekent het dat zij weet wat belangrijk wordt gevonden in de instelling, er kunnen discussies over gevoerd worden en kan men elkaar aanspreken op het pedagogisch handelen. Kortom een pedagogisch beleidsplan biedt de instelling de mogelijkheid om zich te profileren en zich verder te ontwikkelen, biedt de leidsters een houvast in het werken met de kinderen, de ouders een mogelijkheid om te kiezen op pedagogische opvattingen en als het goed is levert het een goed pedagogisch klimaat op voor de kinderen.

 

Het pedagogische beleidsplan is opgesteld om de volgende redenen:

  •  het is een leidraad voor de pedagogische medewerksters en biedt houvast bij hun dagelijkse omgang met de kinderen. Het pedagogisch beleid is uitgewerkt in het Pedagogisch Werkplan voor pedagogisch medewerkers. Zonodig kunnen medewerkers worden aangesproken op hun handelen.
  • Het informeert ouders van kinderen die de KDV (gaan) bezoeken over onze werkwijze en de omgang met de kinderen.
  • Andere betrokkenen (bijvoorbeeld gemeente, GGD) kunnen inzicht krijgen in onze pedagogische werkwijze.

 

De vier pedagogische opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang genoemd worden, zijn

uitgangspunt bij het opstellen van dit pedagogisch beleidsplan. Deze vier pedagogische basisdoelen zijn:

  • het aanbieden aan kinderen van een gevoel van – emotionele- veiligheid
  • het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  • het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
  • het bieden van de kans om zich waarden en normen eigen te maken

 

Emotionele veiligheid

KDV ’t Zonnehoekje vindt het erg belangrijk dat een kind zich veilig voelt. Vanuit het gevoel van veiligheid is er ruimte voor alle soorten emoties. De pedagogisch medewerker begrijpt dit en geeft hier ook de ruimte voor waardoor het kind zich ‘thuis’ kan voelen. De band die wordt opgebouwd met het kind zorgt ervoor dat de pedagogisch medewerker toegankelijk is voor verhalen en emoties van het kind. Als kinderen moe zijn of gewoon even geen zin hebben is er de gelegenheid om bijvoorbeeld even een boekje te gaan lezen. Wanneer de kinderen vol energie zitten is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om buiten te sporten. Er worden regelmatig zowel sportieve, als creatieve activiteiten aangeboden waar kinderen ook hun emoties in kwijt kunnen. Kinderen zijn niet verplicht om aan de activiteiten mee te doen, maar er zal wel worden geprobeerd ze hiervoor te motiveren.

 

Persoonlijke competentie

Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben (persoonlijke competenties). Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van kinderen. Kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd, zoals de lichamelijke ontwikkeling (bijv. leren lopen), de verstandelijke ontwikkeling (bijv. leren praten), en emotionele ontwikkeling (bijv, leren opkomen voor zichzelf).        

 

Sociale competentie

Het ontwikkelen van persoonlijk competentie doen we door een breed aanbod aan mogelijkheden te bieden. Dit om kinderen zich te laten ontwikkelen op lichamelijke, zintuigelijke, spraak/taal, cognitief en emotioneel gebied. Hierbij houden we rekening met verschillen in belangstelling en ontwikkelingsniveau.

Wij stellen kinderen in de gelegenheid om de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van en door elkaar, voor nu en later. Het kennismaken met volwassenen, kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld elkaar helpen, samen speelgoed opruimen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen.

 

Voertaal

Bij Kinderopvang ’t Zonnehoekje is Nederlands de voertaal. Er zijn kinderen die van huis uit niet gewend zijn aan het Nederlands. Zeker voor hen is het van belang Nederlands te leren, te oefenen met voorlezen en luisteren. Pedagogische medewerkers hebben een belangrijke voorbeeldfunctie op het gebied van taal. Zij luisteren actief naar de kinderen, dat wil zeggen dat zij reageren op het verhaal van het kind door het samen te vatten of in andere woorden te herhalen. Samen met het kind oefent een pedagogisch medewerker in begrijpen en in het zoeken naar woorden voor wat een kind voelt en probeert te zeggen. Via spel worden nieuwe woorden geleerd en leren kinderen het verband tussen woorden gebruiken.

Als er ouders zijn die de Nederlandse taal niet goed beheersen komt het weleens voor dat overdracht wordt gegeven in een andere taal dan Nederlands.

 

Normen en waarden

Het eigen maken van normen en waarden is een onderdeel van de morele ontwikkeling. Binnen en buiten de groep doen zich situaties voor waarvan op dit gebied veel leermomenten zijn (bijv. pijn en verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Door de reacties van de pedagogisch medewerkers ervaren kinderen wat wel en niet goed is. Het eigen gedrag en van de pedagogisch medewerkers heeft hierbij dus een belangrijke voorbeeldfunctie.

 

Straffen en belonen

Het is af en toe nodig om kinderen te corrigeren. Een leidster maakt telkens een bewuste afweging om gedrag te negeren, een alternatieve oplossing te zoeken of het gedrag te corrigeren. Vaak werkt het negeren van negatief gedrag, gekoppeld aan het belonen van positief gedrag het beste. Belonen gebeurt door complimenten te geven. Belonen of straffen heeft minder effect als er veel tijd is verstreken tussen de daad en de beloning of de straf. Gedrag wordt alleen gestraft op een manier die binnen de belevingswereld van het kind past. De straf heeft altijd een duidelijk verband met datgene wat gebeurd is. Deze vindt snel na de ‘overtreding’ plaats zodat er een verband bestaat tussen de daad en de straf. De duur van de straf past binnen de tijdsbeleving van het kind. De leidster is consequent. Indien zij een kind waarschuwt, zorgt zij ervoor dat als het gedrag niet verandert, de ‘straf’ wordt uitgevoerd. Dit betekent dat de aangekondigde straf uitvoerbaar moet zijn.

 

Werken met thema’s en jaarritme

Kinderopvang ’t Zonnehoekje werkt aan de hand van verschillende thema’s gedurende het hele jaar. Er is een Themakalender aanwezig wat in de groepen hangt en hierop is een overzicht te zien van alle thema’s en in welke week van het jaar de Thema's worden gehouden.

Hierbij kan gedacht worden aan de vier jaargetijden, feestdagen en alles wat hiermee samenhangt. Alle activiteiten zoals liedjes, knutselwerkjes en spelletjes zullen hieraan verbonden worden. Ook is het thema in de aankleding van het kinderdagverblijf terug te zien. Op het kinderdagverblijf is een map aanwezig waar alle thema’s in worden toegelicht en waar ideeën rondom dit thema in zijn terug te vinden. Door te werken met deze verschillende thema’s leren kinderen de betekenis hiervan. Er worden gerelateerde verhalen verteld en de kinderen leren de gedachte achter feestdagen en de verschillen in de natuurseizoenen. Naar buiten gaan is hierbij dan ook erg belangrijk.

 

UK & PUK 

 

Wie is Puk….??

 

In de groep van uw kind kunt u, behalve de kinderen en de pedagogisch medewerkers, ook Puk tegenkomen. Wie is Puk? En wat doet hij in de groep van uw kind?

Puk is een handpop en een speelkameraadje van de kinderen. Maar Puk is nog veel meer dan dat. Puk hoort bij het activiteitenprogramma Uk&Puk.
Het betreffende activiteitenprogramma is speciaal ontwikkeld voor kindercentra. Het doel is om kinderen tussen nul en vier jaar in hun ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en te ontdekken.

 

Activiteiten
De methode bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s. De thema’s zijn zo gekozen dat ze dicht bij de belevingswereld van uw kind staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten. Hij maakt iets mee dat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen of hij is verkouden. Hij laat de kinderen iets zien, maakt een grapje en stelt vragen. Via Puk worden kinderen betrokken bij een activiteit en uitgedaagd om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Naast Puk, staat dus vooral uw ‘uk’ centraal in elke activiteit.

 

De methode bestaat uit twaalf thema’s met twaalf activiteiten. De bijhorende thema’s zijn; Welkom Puk, hatsjoe, ik en mijn familie, reuzen en kabouters, regen, Dit ben ik, knuffels, wat heb jij aan vandaag?, eet smakelijk en oef wat warm, Puk in de lente en Puk met Sinterklaas en Kerst.

 

Uk&Puk  is een totaalprogramma voor de kindercentra met speelse activiteiten voor kinderen van nul tot vier jaar. Kinderen ontwikkelen zich door spelen te ervaren en te ontdekken.

Neem eens een kijkje op de website van Puk & Ko. www.pukenko.nl

Omgaan met verschillen

Alle kinderen zijn welkom, dus natuurlijk ook kinderen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking. In de groepen waar het mogelijk is, wordt er op niveau van de kinderen uitgelegd waarom dit kind er “anders” uitziet of doet. We behandelen alle kinderen gelijk, ongeacht of ze een beperking hebben of anders zijn. Hoewel elk kind welkom is, vraagt soms de zorg en begeleiding van een kind wel een heel specifieke deskundigheid. Dan kan het zo zijn dat het kind niet bij ons op zijn plaats is, omdat wij die deskundigheid niet in huis hebben.

 

Omgaan met cultuur verschillen

Bij kinderen met een andere culturele achtergrond houden we rekening met hun eetgewoontes, geloof en de feestdagen die zij vieren. Indien het mogelijk is houden wij met alle aspecten rekening. We zijn een verlengstuk van thuis en proberen zoveel mogelijk aan de wensen van de ouders te voldoen.

 

Omgang met zieke kinderen

Wij verwachten van ouders dat onze medewerkers worden geïnformeerd bij ziekte van een kind. Mocht het nodig zijn, dan zullen wij contact opnemen met de GGD. (bijv. in geval van een besmettelijke ziekte). Alle ouders zullen, bij besmettelijke ziektes, direct op de hoogte worden gebracht. Ouders kunnen dan extra alert zijn bij hun eigen kinderen.

Wanneer de pedagogisch medewerker merkt dat een kind verhoging of koorts heeft wordt dit altijd aan de ouders gemeld. Wanneer het kind zich ziek voelt of hoge koorts heeft en zich niet meer prettig voelt in de groep, dienen de ouders het kind op te halen.

Kinderen die besmettingsrisico voor anderen opleveren mogen ‘t Zonnehoekje niet bezoeken.

(Er zal echter te allen tijde overleg plaatsvinden)

Dit is noodzakelijk omdat het personeel niet adequaat genoeg is opgeleid om dergelijk zieke kinderen te verzorgen, maar ook omdat er onvoldoende tijd is om een ziek kind de verzorging te kunnen geven die het nodig heeft. Daarnaast willen wij het risico op besmetting naar andere kinderen en medewerkers toe, op deze manier minimaliseren.

 

Observaties

Tijdens het werken met kinderen zijn wij uiteraard ook bezig met de ontwikkeling van kinderen. Wij observeren de kinderen regelmatig. Hiervoor zijn observatieformulieren bij ‘t Zonnehoekje die ontwikkeld zijn voor 0-4 jarigen. De kinderen worden 2 maal per jaar geobserveerd. Mochten er tijdens de observaties bijzonderheden worden geconstateerd betreffende uw kind, dan zult u altijd door ons worden geïnformeerd. Zijn er geen bijzonderheden van onze kant, dan loopt het stilzwijgend door tot aan de volgende observatie. Mochten er tussendoor van uw kant vragen zijn, dan zijn wij te allen tijde bereid om een gesprek in te plannen.  De ouders krijgen een kopie van het observatieformulier. Als het kind naar de basisschool gaat zorgen wij dat de basisschool een kopie van het observatieformulier krijgt. Als ouders hier bezwaar tegen hebben, kunnen ze dit schriftelijk aangeven.

 

10-minuten gesprekjes

Ongeveer 1x per jaar bieden wij de mogelijkheid voor 10-minuten gesprekjes over uw kind. Hiervoor gebruiken wij een observatie die wij van uw kind hebben gemaakt. Als het zover is, komt er een lijst op de deur van het lokaal te hangen waarop u in kunt tekenen.

 

Pedagogisch Beleidsplan KOV 't Zonnehoekje is ter inzage aanwezig op onze locaties