Jaarlijkse Teamvergadering Zonnehoekje

Terug

05-07-2014

Eenmaal per jaar vindt een teamvergadering plaats voor alle medewerkenden. Hierin komen inhoudelijke en organisatorische zaken aan de orde die het totale kinderdagverblijf aangaan. Een leidinggevende zit deze vergadering voor.


Onze jaarlijkse vergadering is dit jaar gehouden op zaterdag 28 juni en werd onze protocol hygiëne nogmaals doorgenomen.


Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor de ouder een vanzelfsprekend gegeven. Veiligheid is voor ons geen vanzelfsprekend gegeven maar een constant aandachtspunt waarbij iedere dag weer stil gestaan wordt en moet worden nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Hetzelfde geldt voor alle zaken die betrekking hebben op hygiëne en gezondheid. Op basis van de Wet Kinderopvang is iedere kinderopvanginstelling verplicht een risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RI&E) bij te houden. ‘t Grote Rijk heeft hiertoe een inventarisatiemodel, de Risico-monitor, die per ruimte en per deelonderwerp de gevaren en de mogelijke gevaren van nalatigheid benoemt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een bepaald ongeval of gezondheidsrisico zich voor zou kunnen doen, de gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen, de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming en wie verantwoordelijk is om het ongeval te voorkomen. Uitkomsten van de RI werden in deze teamvergadering besproken en aan de hand van een zogenaamd Actieplan systematisch aangepakt. Zo wordt het beleid op het gebied van Veiligheid en Gezondheid een cyclisch geheel dat ook meetbaar en aantoonbaar is voor ouders maar ook bijvoorbeeld voor een controlerende instantie als de GGD.