coachplan 2021

Terug

31-12-2020

Middels deze extra nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker & coach voor het jaar 2021. 


Binnen de wet kinderopvang is vastgelegd dat iedere kinderopvangorganisatie vanaf 2019 dient te beschikken over een pedagogisch beleidsmedewerker & coach. Deze pedagogisch beleidsmedewerker & coach is verantwoordelijk voor het volgen, monitoren en in stand houden of eventueel verbeteren van de pedagogische kwaliteit van het kinderdagverblijf. Zo houdt de pedagogisch beleidsmedewerker & coach zich bezig met het opstellen of eventueel herschrijven van het pedagogisch beleidsplan alsmede met het implementeren, gedragen en actueel houden van het beleid. Daarnaast is de pedagogisch beleidsmedewerker & coach verantwoordelijk voor het coachen van de pedagogisch medewerkers in hun pedagogisch handelen en monitort of de pedagogisch medewerkers handelen volgens het pedagogisch beleidsplan. Ieder pedagogisch medewerker dient hierbij minimaal één keer per jaar gecoacht en begeleid te worden. 


Binnen onze kinderopvangorganisatie hebben wij diverse pedagogisch coaches. 
Najlae is verantwoordelijk voor de locaties KDV Osdorp en Baarsjes & Admiraal
Lisa is verantwoordelijk voor BSO Kikker en tussenmeer
Melanie is verantwoordelijk voor de locaties in Alkmaar & Hoorn

De pedagogisch beleidsmedewerker zal minimaal maandelijks op de locatie langskomen.
Graag informeren wij u over hoe de werkzaamheden van de pedagogisch beleidsmedewerker maandelijks zijn invulling zal krijgen binnen ons kinderdagverblijf: 
In januari zal ons pedagogisch beleidsplan geëvalueerd worden, waarna wij het pedagogisch beleidsplan zullen herschrijven en aanpassen daar waar nodig is. 
In februari vindt er vervolgens een workshop plaats, waarin het pedagogisch beleidsplan met de pedagogisch medewerkers wordt besproken. Hierbij wordt de theorie zoals deze omschreven staat in het beleid, gekoppeld aan de praktijk op de groep.
In april  wordt de pedagogische kwaliteit van de leeromgeving, oftewel de ruimte, het speelmateriaal en de wijze waarop deze wordt ingezet in kaart gebracht. 
In Juni wordt vervolgens de pedagogisch kwaliteit en ontwikkelingsstimulering binnen het aanbod van activiteiten in kaart gebracht. 
In augustus is er een intervisie waarbij wordt gesproken over opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen, en wordt ingegaan op de vragen van de pedagogisch medewerker ten aanzien van de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
In oktober zal er een workshop plaatsvinden over de interactievaardigheden.


 


Het coachplan kunt u inzien via de flexkids ouderapp