Oudercommissie

De taak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de ouders.

Minimaal twee ouders van kinderen die op het KDV of de BSO geplaatst zijn, maken deel uit van de oudercommissie.

De oudercommissie:

-       denkt mee over het pedagogisch beleid van het KDV en de BSO,

-       kan, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan de leiding of het bestuur,

-       vergadert eenmaal minimaal 3 en maximaal 4 x per jaar,

-       organiseert mede de ouderavonden.

-       heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar heeft een verzwaard adviesrecht op diverse punten:

 

De houder stelt de oudercommissie in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot:

a) De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:

  • aantal kinderen per leidster
  • groepsgrootte
  • opleidingseisen beroepskrachten
  • inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
  • het Vier ogen principe

b) Pedagogisch beleidsplan;
c) Voedingsaangelegenheden;
d) Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
e) Openingstijden;
f) de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten;

            g) Wijziging van de prijs van kinderopvang.    

 

Van een advies kan de houder slechts afwijken indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

 

Ouders kunnen te allen tijde vragen of suggesties kwijt aan de oudercommissie. De oudercommissie kan uiteraard ook ongevraagd advies aan ’t Zonnehoekje geven.