Meldcode

Meldcode Kindermishandeling

 

In het aangenomen wetsvoorstel verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is vastgelegd dat wij als professionals in de kinderopvang vanaf juni 2013 verplicht zijn om met een Meldcode te gaan werken wanneer we beroepshalve te maken (kunnen) hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

Binnen Kinderopvang ‘t Zonnehoekje wordt er gewerkt met meldcode kindermishandeling. 
Deze Meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat beschreven wat de pedagogisch medewerkers het beste kunnen doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen

Stap 2: Collegiale consultatie

Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s)

Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling

Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden

 

 

De Meldcode leidt de pedagogisch medewerkers en door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding. Uiteraard is het samen met ouders oplossen van de zorg het streven van de meldcode. Alleen wanneer de situatie te complex is, ouders niet willen meewerken en het kind schade oploopt door de opvoedsituatie dan zal Kinderopvang ‘t Zonnehoekjed, stap 5 van de Meldcode hanteren en melding doen bij veilig thuis. Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen.

 

Uit landelijke cijfers maar ook uit onze eigen ervaringen blijkt dat in actie komen bij vermoedens best moeilijk is. Een veelgenoemde reden is dat je de vertrouwensrelatie die er is met de ouder niet wilt schaden. Om hierin ondersteuning te geven heeft Kinderopvang ‘t Zonnehoekje meerdere aandachtfunctionarissen aangesteld. De aandachtsfunctionaris, zorgcoördinator en locatiemanager ondersteunt de vestiging in geval van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld en loopt samen met de pedagogisch medewerker de 5 stappen uit de Meldcode door.