Veiligheid & Gezondheid

Risico-inventarisatie

Bij Kinderopvang ‘t Zonnehoekje werken wij met een gestructureerde methode om de gezondheid en veiligheid in ons kinderdagverblijf te waarborgen. Met de invoering van de Wet kinderopvang zijn wij zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Wij doen dit middels de Risicomonitor Kinderopvang. Met de monitor inventariseren wij eenvoudig op locatieniveau de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.

Aan de hand van deze risico-inventarisatie wordt een plan van aanpak gemaakt om de veiligheid voor de kinderen te verbeteren en worden er maatregelen genomen om de hygiëne voorschriften zo goed mogelijk na te leven. Dit plan wordt besproken in het team, geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Op de groep staat een map RIE. Hierin worden de inventarisatielijsten, plan van aanpak en evaluatie bewaard. Ouders die geïnteresseerd zijn, kunnen deze map bekijken en er vragen over stellen.

 

Hygiëne en veiligheid; omgaan met risico’s

Natuurlijk willen we veilig en hygiënisch werken. Niemand wil dat kinderen in de kinderopvang vaker ziek worden. Niemand wil dat kinderen onnodig letsel oplopen. Wel willen we rationeel blijven. De inrichting van de ruimtes moet spannend blijven. De nadruk hoort niet te liggen op het makkelijk schoon kunnen houden van de ruimtes en de veiligheid. Als dat zo zou zijn, dan zou er weinig variatie zijn in materiaalkeuze. Veel plastic omdat dat makkelijker schoon te maken is dan hout en stof. Weinig experimenteren met ‘gevaarlijk’ spelmateriaal (zoals steltlopen).

 

Het is niet zinvol verkoudheidsbacteriën te bestrijden zolang kinderen met hetzelfde speelgoed spelen. Wel hebben we een schoonmaakschema waarin het schoonmaken speelgoed regelmatig terugkomt.

 

Welke ongevallen willen wij vermijden? Het gaat hier om die ongevallen waarvoor medische hulp moet worden ingeroepen. Niet om een kind dat omvalt met zijn stoeltje (en daar geen letsel van oploopt), of een kind dat buiten over een richel tussen de tegels struikelt met een geschaafde knie tot gevolg, of kinderen die tegen elkaar aanbotsen en een buil oplopen. Kortom het gaat om de ongelukken en niet om de ongelukjes.

 

Wat vinden wij aanvaarbaar risico? Geen ongelukken, is niet realistisch.

Kleine ongevallen (geschaafde knie, bult op het hoofd) horen bij het groter groeien en voor ernstige ongevallen geldt dat we streven naar een veiligheidsniveau dat minimaal dat van thuis evenaart. Maar een bepaald risico moeten we accepteren.

 

Wat is veilig? Een kind beschermen tegen elk risico, daar creëer je een onwerkelijke wereld mee. Eens zul je de kinderen los moeten laten en dan worden ze geconfronteerd met alle risico’s waar ze niet mee om kunnen gaan. We zullen dus alert moeten zijn op mogelijk onveilige situaties en die situaties gebruiken voor bewust opvoeden tot veilig gedrag (en daarbij de schaafwonden en builen accepteren als behorende bij het groter groeien).

 

De hygiënecode bevat zoveel regels dat zij niet meer uitvoerbaar is. De angst voor ongevallen werkt beperkend op de exploratiemogelijkheden van kinderen.

Wij willen dat de groepsleiding op een pedagogische manier met risico’s omgaat. Daarin worden zij ondersteund door het management.

 

Hoe gebruiken wij de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid? Niet om alle risico’s uit te bannen. Wel om ernstige ongevallen te voorkomen en om mogelijke risico’s te onderkennen en kinderen te leren omgaan met risico’s. Dit hoort binnen onze pedagogische visie met betrekking tot het ontwikkelen van de persoonlijke competentie.

 

Brandweercontrole

Elk jaar komt de Regionale Brandweer ons kinderdagverblijf inspecteren. Het gebouw, ons brandplan, ons ontruimingsplan en onze brandmeldcentrale worden dan gecontroleerd. Verder houden wij twee maal per jaar met het hele team een brandoefening, en is er dagelijks altijd een BHVer aanwezig.

 

Brandplan

Kinderopvang ’t Zonnehoekje doet 2 keer in het jaar een brandoefening met de kinderen. Wij voeren onze ontruimingsplan één keer aangekondigd uit en één keer onaangekondigd. We hebben een evacuatie touw waar de kinderen zich aan vast moeten houden.