Privacy verklaring

Privacy verklaring 

Datum 28 maart 2019 

 

Kinderopvang ’t Zonnehoekje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang ’t Zonnehoekje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Als Kinderopvang ’t Zonnehoekje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

 

Persoonsgegevens van klanten worden door Kinderopvang ’t Zonnehoekje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen contract;

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kinderopvang ’t Zonnehoekje de volgende persoonsgegevens van uzelf en uw kind(eren) vragen:

 • Voor- en Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Bankgegevens;
 • Gezondheidsgegevens m.b.t. allergie/diëten/medicatie, alleen van uw kind(eren).

 

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang ’t Zonnehoekje opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leveranciers

 

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Kinderopvang ’t Zonnehoekje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kinderopvang ’t Zonnehoekje de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Zakelijk Telefoonnummer;
 • Zakelijk E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang ’t Zonnehoekje opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

 

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Kinderopvang ’t Zonnehoekje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
 • Communicatie t.b.v. de arbeidsovereenkomst en/of uitnodigingen

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kinderopvang ’t Zonnehoekje de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Lidmaatschap van een vakbond;
 • Gegevens noodzakelijk voor UWV m.b.t. ziekmelding en/of zwangerschap.

 

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang ’t Zonnehoekje opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • Het verzorgen van ons systeem voor de kinderadministratie en -planning;
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de financiële en personeelsadministratie;

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bekijk hier de verwerkingsovereenkomst van 't Zonnehoekje

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Kinderopvang ’t Zonnehoekje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Kinderopvang ’t Zonnehoekje van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Website

 

Bekijk hier de privacy verklaring mbt het gebruik van deze website.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! 

 

Contactgegevens

 

Kinderopvang ’t Zonnehoekje
Evertsweertplantsoen 3C
1069 RK Amsterdam
+31204865474

info@zonnehoekje.com